Background Image
Previous Page  6 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 18 Next Page
Page Background

6

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

KW06

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

Uniwersalne urządzenie wentylacyjno-grzewcze typu S

Urządzenia Saymon typu S latem zapewniają skuteczną wentylację a zimą komfor-

towe ogrzewanie. Stabilna obudowa pozwala na stojącą, leżącą lub wiszącą pozy-

cję pracy. Urządzenie może pracować w nadmuchu bezpośrednim lub w układach

kanałowych rozprowadzenia powietrza. Spręż jest dopasowany do potrzeb instala-

cji. Na zdjęciu przedstawiona jest klasyczna instalacja urządzenia z rozprowadze-

niem powietrza układem kanałowym. Modele S są przystosowane do współpracy

z palnikami multiolejowymi, gazowymi i klasycznymi olejowymi. Obsługa i konser-

wacja są proste. Dostępne są opcjonalne rozwiązania – automatyka, specjalny ukła-

du tłumienia lub filtracji – zapewniające cichą, efektywną, bezobsługową eksploata-

cję. Urządzenia są trwałe, bezpieczne i bezawaryjne w eksploatacji.

Saymon

KW03

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

Centrala wentylacyjna Ekozefir RO-500-SPE-2R

Centrala podwieszana zgodna z dyrektywą ErP (rozporządzenie KE nr 1253/2014). Nomi-

nalna wydajność 500 m

3

/h, spręż dyspozycyjny 405 Pa, obrotowy wymiennik. Temperaturo-

wa sprawność odzysku (tz -20

O

C / tw 20

O

C /

φ

w 40%) – 79,1%; według rozporządzenia KE

1253 / 2014 – 79,4%. Wymiary 1410 x 410 x 875 mm. Filtry M5 na nawiewie i wywiewie.

Sterowanie Digital-O: wspólna procentowa regulacja wydajności dla nawiewu i wywiewu,

sterownik umożliwia

m.in.

zadawanie wydajności w m

3

/h lub w Pa przy zastosowaniu re-

gulatorów stałego wydatku lub ciśnienia, zadanie temperatury na czujnik nawiewny, dodat-

kowo na czujnik wywiewny lub sterownik pomieszczeniowy, zaprogramowanie dwóch sty-

ków zewnętrznej zmiany punktu pracy, włączenie funkcji kominek (nadciśnienie podczas

rozpalania), automatyczny wybór czerpni, możliwość recyrkulacji. Poziomy układ króćców,

centrala przystosowana do zawieszenia pod sufitem. Możliwość podłączenia sterownika

Ekozefir Mobile z aplikacją do zdalnej kontroli przez www i urządzenia mobilne.

Ekoklimax-Projekt

KW04

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

Tekstylne systemy wentylacyjne typu Airmix

Tekstylne systemy wentylacyjne typu Airmix to alternatywa dla tradycyjnych syste-

mów instalacji wentylacji. Na serię produktów składają się systemy nawiewne, wy-

wiewne oraz pomocniczo-transportowe wykonane z tkanin technicznych, specjalnie

dobranych do wymogów instalacji wentylacji. Przeznaczenie tkaninowego systemu

nawiewnego o równomiernym wydatku powietrza określają narzędzia dystrybucji

powietrza, tj. nawiew wyporowy, szczelinowy oraz indukcyjny. Duża odporność

na uszkodzenia mechaniczne, skrajne temperatury czy oddziaływanie środowisk

chemicznych pozwala na szerokie zastosowanie rozwiązania. Produkt jest wykony-

wany na indywidualne zamówienie, dzięki czemu założenia projektowe zostają speł-

nione w 100%.

Jumar – Kucewicz

KW05

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

Bio Cooler Master BCF 230 RB

Na rynku europejskim coraz większą popularność zdobywa klimatyzacja ewaporacyjna,

która wykorzystuje do chłodzenia naturalny proces absorbowania ciepła przez parującą

wodę. Klimatyzery Master serii BCF występują w kilku typoszeregach. Model Master

BCF 230RB posiada wylot z dołu oraz wentylator promieniowy, który pozwala uzyskać

wyższe ciśnienie i wysoki przepływ powietrza na poziomie 18 000 m

3

/h. Jest on szcze-

gólnie polecany do pomieszczeń, w których wymagana jest duża ilość wymian powie-

trza. 12-poziomowa regulacja prędkości wentylatora, automatyczne funkcje czyszcze-

nia, spustu wody oraz suszenia filtrów po wyłączeniu urządzenia, a także pilot zdalne-

go sterowania na podczerwień ułatwiają kontrolę pracy klimatyzera i dostosowanie go

do aktualnych potrzeb. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w chłodzeniu bu-

dynków komercyjnych, inwentarskich, hal produkcyjnych, handlowych i magazynowych

oraz innych obiektów, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła.

MCS Central Europe