Background Image
Previous Page  3 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 18 Next Page
Page Background

AUR01

AUTOMATYKA, U. REGULACYJNE

Ciepłomierz Hydrocal-M3

Hydrocal-M3 to nowoczesny ciepłomierz firmy BMeters dedykowany dla mieszkań

i małych domów. Różnica temperatur jest mierzona przez precyzyjne czujniki tem-

peratur w połączeniu z pomiarem przepływu wody, co umożliwia naliczanie energii

ciepła i chłodu z bardzo wysoką precyzją. Kompaktowa konstrukcja ciepłomierza zo-

stała zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie opomiarowania

ciepła. Bezmagnesowa transmisja między przetwornikiem przepływu a jednostką

elektroniczną zapewnia niezawodność działania, wysoką stabilność pomiarową, nis-

kie progi rozruchu oraz pełne zabezpieczenie przed próbą oddziaływania na urządze-

nie polem magnetycznym. Ciepłomierz posiada wbudowany moduł radiowy, umoż-

liwiając uzyskanie danych drogą radiową (W-MBus zgodnie z OMS) oraz moduł M-Bus

i impulsowy. Pozwala również na podłączenie dwóch wodomierzy impulsowych, oferu-

jąc tym samym szeroki wachlarz zastosowań.

BMeters

AUR02

AUTOMATYKA, U. REGULACYJNE

Zestaw wodomierzowy Duet

Zestaw wodomierzowy Duet zapewnia precyzyjny pomiar w zakresie 5 – 450 tys. l. Wer-

sja IA – dwa wodomierze jednostrumieniowe (odporne na kamień). Wersje I i II – wodo-

mierz wielostrumieniowy hybrydowy R 100 (główny) i jednostrumieniowy hybrydowy

(boczny) R 100. Wersje IV-VI – wodomierz suchobieżny R 80 (główny) i jednostrumienio-

wy hybrydowy R 100 (boczny). Urządzenia są zalecane do pomiaru zużycia wody w prze-

myśle i budownictwie wielorodzinnym, w sytuacji dużych różnic poboru. Wybrane cechy:

klasa metrologiczna R = 2 200, 33 000 – 15 l/h; odizolowany zespół bębenków wypeł-

niony gliceryną (łatwy odczyt wskazań przez cały okres użytkowania); podwójne zabez-

pieczenie antykorozyjne (ocynk + lakier piecowy); dostępne zestawy antyskażeniowe

Duet EA; atest PZH; zgodne z normą PN-ISO 4064 i PN-EN 14154-1-2-3; gwarancja na

okres legalizacji (nie mniej niż 5 lat, nie więcej niż 6 lat); dostępne wersje do systemów

zdalnego odczytu RadioBilans i RadioOdczyt; wzór zastrzeżony patentem.

Fila

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

AUR03

AUTOMATYKA, U. REGULACYJNE

Evohome Wi-Fi

Evohome to innowacyjny system strefowego sterowania ogrzewaniem w domu. Roz-

wiązanie umożliwia tworzenie własnych planów ogrzewania dopasowanych do sty-

lu życia użytkownika. Dla każdego pomieszczenia można wybrać optymalną tempe-

raturę i stworzyć plany ogrzewania uwzględniające wyjścia i powroty do domu oraz

pory zapotrzebowania na ciepłą wodę. System pozwala sterować temperaturą na-

wet w dwunastu strefach za pomocą jednego urządzenia. Dodatkowe ułatwienie

stanowi możliwość sterowania temperaturą za pomocą smartfona lub tabletu z do-

wolnego miejsca (np. z pracy, w trakcie powrotu do domu). Evohome współpracuje

także z systemem IFTTT (

If This Then That

), umożliwiającym zaprogramowanie auto-

matycznego wykonania akcji w przypadku wystąpienia określonego warunku, np.

włączy ogrzewanie, gdy zacznie padać śnieg. Podział domu na strefy pomaga efek-

tywniej sterować temperaturą i generować nawet do 30% oszczędności energii.

Honeywell

AUR04

AUTOMATYKA, U. REGULACYJNE

Kamera termowizyjna Flir E60

Seria kamer termowizyjnych Flir E60 została zaprojektowana do łatwego i skutecznego diagno-

zowania problemów instalacji elektrycznych, HVAC oraz budowlanych. Pomagają w tym na-

stępujące właściwości: rozdzielczość 320 x 240 przy 60 Hz w czasie rzeczywistym, jasny ekran

dotykowy z dużą ilością narzędzi, Wi-Fi do transferu obrazów i danych do urządzenia mobilne-

go w celu dalszej analizy, raportowania i dzielenia się z klientami. iBros technic jest autoryzo-

wanym dystrybutorem amerykańskiej firmy Flir Systems. Wybrane cechy:

76 800 pikseli,

rozdzielczość detektora 320 x 240,

MSX – obrazowanie multispektralne,

alarmy punktu rosy, izolacji,

obiektywy do dalszej rozbudowy

odporność na upadek z 2 m,

gwarancja Flir Systems 2-5-10.

iBros technic

3