Background Image
Previous Page  2 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 18 Next Page
Page Background

2

SYSTEM INSTALACYJNY 2016 roku:

lista zgłoszonych produktów

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w

P

oniżej oraz na kolejnych stronach magazynu

prezentujemy 55 produktów zgłoszonych do

konkursu, pogrupowanych w 9 kategoriach.

Spośród nich wybiorą Państwo SYSTEM INSTALA-

CYJNY 2016 ROKU. Aby wziąć udział w głosowa-

niu, wystarczy wypełnić specjalną kartę do głoso-

wania, którą będziemy dołączać do kolejnych wy-

dań magazynu Systemy Instalacyjne – aż do grud-

nia. Naklejanie znaczka nie jest konieczne – koszt

przesyłki pokrywa Wydawnictwo.

W celu oddania ważnego głosu należy:

1. Wybrać spośród zgłoszonych produktów

w każdej kategorii jeden, który – zdaniem Pań-

stwa – zasługuje na tytuł SYSTEM INSTALACYJ-

NY 2016 ROKU.

2. Na karcie w odpowiednim miejscu wpisać je-

go unikalny kod, który znajduje się przy opi-

sie każdego produktu – nad zdjęciem.

3. Z drugiej strony karty – czytelnie podać swo-

je dane wraz z adresem i telefonem kontak-

towym.

4. Podpisać się.

5. Wrzucić kartę do skrzynki pocztowej.

Nie jest konieczne oddanie głosu w każdej z 9 ka-

tegorii. Jednakże w każdej kategorii można gło-

sować tylko na jeden produkt. Ponadto jedna

osoba może uczestniczyć w konkursie tylko raz.

Oznacza to, że w przypadku oddania przez jedną

osobę większej liczby głosów pozostałe będą nie-

ważne.

Wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy

oddadzą ważne głosy, rozlosowane zostaną

nagrody.

Zapraszamy do głosowania!